PESJ Presidents

1st 1959 - 1977 Eijiro INATOMI
2nd 1978 - 1983 Takeshi OURA
3rd 1984 - 1988 Kaoru UEDA
4th 1989 - 1994 Minoru MURAI
5th 1995 - 1997 Shuji WADA
6th 1998 - 2000 Takahisa ICHIMURA
7th 2001 - 2006 Michio OGASAWARA
8th 2007 - 2009 Akio MIYADERA
9th 2010 - 2012 Hisato MORITA
10th 2013 - 2018 Yasuo IMAI
11th 2019-  Masaki SAKAKOSHI